فیلتر خط ۳ آمپر

فیلتر خط ۳ آمپر

5,000 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

جریان

3 آمپر به صورت دائمی

اندوکتانس

10 میلی هانری