فیلتر خط ۴ آمپر

فیلتر خط ۴ آمپر

12,000 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

جریان

4 آمپر به صورت دائمی

اندوکتانس

1 میلی هانری

فاصله بین پایه ها

10 میلیمتر دو سر یک سیم پیچ
12 میلیمتر بین دو ردیف سیم پیچ

ارتفاع

23 میلیمتر از کف برد

جرم

12.3 گرم

error: Content is protected !!