اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

0.24 سانتیمتر مربع

طول موثر

40.8 میلیمتر

جرم

6.5 گرم

قطر خارجی

16 میلیمتر

قطر داخلی

10 میلیمتر

ارتفاع

8 میلیمتر

نوع پوشش

قاب پلاستیکی

AL

66uH/N²