نویز گیر کابل در واقع یک هسته فریت است که به دو تکه تقسیم شده است و به راحتی میتواند دور کابل قرار بگیرید. هسته فریت نویز گیر کابل معمولا در انتهای کابل و در جایی که کابل به مصرف کننده وارد میشود قرار میگیرد تا کارایی مناسب داشته باشد.