سل تولید اوزون به دو شکل صفحه ای و تیوبی ارائه میشود. نوع صفحه ای آن ارزان تر است و برای کاربردهایی مناسب است که نیاز به پخش اوزون در هوا است. نوع تیوبی سل تولید اوزون دارای قیمت بالاتری است و معمولا برای کاربردهایی است که اوزون در آب تزریق میشود. سل های تیوبی حتما نیاز به کمپروسور دارند تا هوا را به آن تزریق کرد اما سل های صفحه ای تنها نیاز به یک فن ساده دارند. معمولا طول عمر سل های تیوبی بیشتر است اما در مقابل سل های صفحه ای ارزان تر هستند.