هسته پودر آهن material 18 با رنگ سبز-قرمز ارائه میشوند. نفوذ پذیری مغناطیسی این هسته ها 55 است. میتوان material 18 را جایگزین ارزان قیمت متریال 8 دانست. اما کمی تلفات مغناطیسی بیشتری دارند. معمولا در کاربردهای زیر 200 کیلوهرتز به کار برده میشوند.