هسته های پودر آهن Material 8 با رنگ زرد-قرمز ارائه میشوند. این هسته ها با نفوذ پذیری مغناطیسی 35 میتوانند تا فرکانس حدود 250 کیلوهرتز تلفات نسبتا پایینی داشته باشند. بنابراین یک گزینه خوب برای کاربرد های فرکانس بالا است.