فیلتر خط ۲ آمپر

فیلتر خط ۲ آمپر

8,000 تومان

  • اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

جریان

2 آمپر به صورت دائمی

اندوکتانس

8 میلی هانری

فاصله بین پایه ها

10 میلیمتر دو سر یک سیم پیچ
12 میلیمتر بین دو ردیف سیم پیچ

ارتفاع

22 میلیمتر از کف برد

جرم

7.1 گرم

error: Content is protected !!