توضیحات تکمیلی

سطح مقطع موثر

85 میلیمتر مربع

طول موثر

78.8 میلیمتر

قطر خارجی

31 میلیمتر

قطر داخلی

19 میلیمتر

ارتفاع

15 میلیمتر

پوشش

اپوکسی سبز

کاربرد

مناسب برای ساخت لاین فیلتر و CT