اطلاعات بیشتر

قطر خارجی

124 میلیمتر

قطر داخلی

60 میلیمتر

ارتفاع

40 میلیمتر

جرم

1770 گرم

سطح مقطع

1280 میلیمتر مربع

طول مسیر مغناطیسی

289 میلیمتر