فیلتر خط یا لاین فیلتر عموما در ورودی منابع تغذیه سوئیچینگ استفاده میشود. هر چند در منابع حساس در خروجی نیز استفاده میشوند. این فیلتر ها نویزهای مد مشترک سیستم را حذف میکنند. اندوکتانس این فیلتر ها معمولا بین 1 تا 6 میلی هانری است. این فیلترها در دو نوع با هسته های فریت U و هسته های فریت توروید تولید میشوند.