اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

1.8 سانتی متر مربع

طول یک دور سیم پیچی

5.69 سانتی متر

نفوذ پذیری مغناطیسی

75

AL

179nH/N²

جرم

125 گرم

پوشش

بدون پوشش

قرقره

ایستاده
9+9 پین