اطلاعات بیشتر

قطر خارجی

20 میلیمتر

قطر داخلی

12 میلیمتر

ارتفاع

6.5 میلیمتر

سطح مقطع موثر

0.231 سانتی متر مربع

طول مسیر مغناطیسی

5.14 سانتی متر

حجم موثر

1.19 سانتی متر مکعب

طول یک دور سیم پیچی

2.86 سانتی متر

نفوذ پذیری مغناطیسی

75

AL

42nH/N²

جرم

8.3 گرم

پوشش

اپوکسی سبز-آبی