اطلاعات بیشتر

سطح مقطع موثر

52.5 میلیمتر مربع

طول موثر

57.5 میلیمتر

حجم موثر

3010 میلیمتر مکعب

جرم

17 گرم

نوع بوبین

خوابیده

تعداد پین

5+5

AL

1780nH/N^2

بوبین هسته فریت EF25